ARTYKUŁY

22 KWIETNIA 2021 – O CZYM ORZEKA SĄD W WYROKU ROZWODOWYM?

W sprawach o rozwód nie chodzi tylko i wyłącznie o rozwiązanie małżeństwa, lecz o rozstrzygnięcie o całości spraw rodziny. Małżonkowie, którzy decydują się na rozwód często nie mają świadomości o jak wielu kwestiach będzie decydował sąd w wyroku rozwodowym.

CZYTAJ WIĘCEJ…

.

25 MARCA 2021 – KILKA SŁÓW O CZYNACH NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Choć uczciwa konkurencja nie została wyrażona w Konstytucji RP expressis verbis, to bez wątpienia należy ją uznać za podstawową zasadę mającą fundamentalne znaczenie dla społecznej gospodarki rynkowej.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej: u.z.n.k.), przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów. Ustawodawca zatem odwołuje się tutaj do pozytywnych cech prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach o jakich mowa w art. 20 Konstytucji RP, mianowicie – w warunkach społecznej gospodarki rynkowej, która opiera się na wolności działalności gospodarczej rozumianej jako swoboda jej podejmowania i prowadzenia. Wymienione w wyżej przytoczonym artykule zasady wykonywania działalności gospodarczej określa się często mianem „uczciwości kupieckiej”.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

CZYTAJ WIĘCEJ…

.

23 LUTEGO 2021 – KANCELARIE ODSZKODOWAWCZE

Inspiracją dla napisania niniejszego artykułu są moje obserwacje funkcjonowania i praktyk stosowanych przez tak zwane kancelarie odszkodowawcze, których powstaje coraz więcej i zajmują się one świadczeniem pomocy w uzyskaniu odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty od zakładów ubezpieczeń w ramach polisy OC sprawcy wypadku, dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Obecne przepisy prawa nie regulują w żaden sposób wymogów jakie powinny spełniać osoby zajmujące się świadczeniem pomocy w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń z tytułu wypadków drogowych w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Z tego powodu kancelarie odszkodowawcze nie muszą być prowadzone przez adwokatów lub radców prawnych, a nawet przez osoby, które ukończyły studia prawnicze.

W praktyce skutkuje to tym, że nie zatrudniają one prawników, a prowadzeniem spraw zajmują się najczęściej osoby bez wiedzy i doświadczenia prawnego. Z reguły są to byli pracownicy zakładów ubezpieczeń lub osoby, które uczestniczyły w pewnym etapie likwidacji szkody jak np. rzeczoznawcy.

CZYTAJ WIĘCEJ…

.

26 STYCZNIA 2021 – ROZLICZENIE NIEWAŻNEJ UMOWY KREDYTU FRANKOWEGO: TEORIA DWÓCH KONDYKCJI A TEORIA SALDA – CZYM SIĘ RÓŻNIĄ?

Według najnowszego orzecznictwa, przeważająca większość procesów „frankowych” rozstrzygana jest na korzyść kredytobiorców. Sądy najczęściej ustalają nieważność umowy kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej. Nadal wyroki jednak różnią się od siebie, co do sposobu rozstrzygnięcia w zakresie wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami.

W przypadku ustalenia przez sąd nieważności umowy kredytowej, umowa jest uznawana za niezawartą i pomiędzy stronami powstaje obowiązek zwrotu wzajemnych świadczeń otrzymanych od drugiej strony na jej podstawie. W związku z tym kredytobiorca powinien dokonać zwrotu na rzecz banku kwoty stanowiącej równowartość wypłaconego mu kredytu, a bank jest zobowiązany do zwrotu na rzecz kredytobiorcy wszelkich świadczeń, które od niego pobrał tytułem wykonywania umowy, tj. przede wszystkim równowartości sumy wszystkich rat kapitałowo-odsetkowych, ale także prowizji za uruchomienie kredytu czy składek UNWW i innych opłat.

Unieważnienie umowy powoduje więc, że powinno nastąpić rozliczenie pomiędzy stronami. Może się ono odbyć według tzw. teorii salda albo teorii dwóch kondykcji.

CZYTAJ WIĘCEJ…

.

18 STYCZNIA 2021 – LIKWIDACJA SZKODY PO WYPADKU KOMUNIKACYJNYM

Likwidacja szkody to potoczna nazwa procesu czy procedury prowadzonych przez ubezpieczyciela, których celem jest wyliczenie i wypłata osobom poszkodowanym należnego odszkodowania z polisy OC sprawcy szkody. W treści artykułu wyjaśniamy:

  • Jakie szkody nadają się do likwidacji w ramach polisy OC sprawcy;
  • Jak przebiega proces likwidacji szkód;
  • Do kogo zgłosić szkodę z OC sprawcy zagranicznego;
  • Komu powierzyć prowadzenie likwidacji szkody.

CZYTAJ WIĘCEJ…