ARTYKUŁY

23 LUTEGO 2021 – KANCELARIE ODSZKODOWAWCZE

Inspiracją dla napisania niniejszego artykułu są moje obserwacje funkcjonowania i praktyk stosowanych przez tak zwane kancelarie odszkodowawcze, których powstaje coraz więcej i zajmują się one świadczeniem pomocy w uzyskaniu odszkodowania, zadośćuczynienia czy renty od zakładów ubezpieczeń w ramach polisy OC sprawcy wypadku, dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Obecne przepisy prawa nie regulują w żaden sposób wymogów jakie powinny spełniać osoby zajmujące się świadczeniem pomocy w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń z tytułu wypadków drogowych w ramach polisy OC sprawcy wypadku. Z tego powodu kancelarie odszkodowawcze nie muszą być prowadzone przez adwokatów lub radców prawnych, a nawet przez osoby, które ukończyły studia prawnicze.

W praktyce skutkuje to tym, że nie zatrudniają one prawników, a prowadzeniem spraw zajmują się najczęściej osoby bez wiedzy i doświadczenia prawnego. Z reguły są to byli pracownicy zakładów ubezpieczeń lub osoby, które uczestniczyły w pewnym etapie likwidacji szkody jak np. rzeczoznawcy.

CZYTAJ WIĘCEJ…

.

26 STYCZNIA 2021 – ROZLICZENIE NIEWAŻNEJ UMOWY KREDYTU FRANKOWEGO: TEORIA DWÓCH KONDYKCJI A TEORIA SALDA – CZYM SIĘ RÓŻNIĄ?

Według najnowszego orzecznictwa, przeważająca większość procesów „frankowych” rozstrzygana jest na korzyść kredytobiorców. Sądy najczęściej ustalają nieważność umowy kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej. Nadal wyroki jednak różnią się od siebie, co do sposobu rozstrzygnięcia w zakresie wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami.

W przypadku ustalenia przez sąd nieważności umowy kredytowej, umowa jest uznawana za niezawartą i pomiędzy stronami powstaje obowiązek zwrotu wzajemnych świadczeń otrzymanych od drugiej strony na jej podstawie. W związku z tym kredytobiorca powinien dokonać zwrotu na rzecz banku kwoty stanowiącej równowartość wypłaconego mu kredytu, a bank jest zobowiązany do zwrotu na rzecz kredytobiorcy wszelkich świadczeń, które od niego pobrał tytułem wykonywania umowy, tj. przede wszystkim równowartości sumy wszystkich rat kapitałowo-odsetkowych, ale także prowizji za uruchomienie kredytu czy składek UNWW i innych opłat.

Unieważnienie umowy powoduje więc, że powinno nastąpić rozliczenie pomiędzy stronami. Może się ono odbyć według tzw. teorii salda albo teorii dwóch kondykcji.

CZYTAJ WIĘCEJ…

.

18 STYCZNIA 2021 – LIKWIDACJA SZKODY PO WYPADKU KOMUNIKACYJNYM

Likwidacja szkody to potoczna nazwa procesu czy procedury prowadzonych przez ubezpieczyciela, których celem jest wyliczenie i wypłata osobom poszkodowanym należnego odszkodowania z polisy OC sprawcy szkody. W treści artykułu wyjaśniamy:

  • Jakie szkody nadają się do likwidacji w ramach polisy OC sprawcy;
  • Jak przebiega proces likwidacji szkód;
  • Do kogo zgłosić szkodę z OC sprawcy zagranicznego;
  • Komu powierzyć prowadzenie likwidacji szkody.

CZYTAJ WIĘCEJ…